case — copy


Två nya verksamheter och en festival

Västanå Teater ville utveckla sin verksamhet. Tillsammans med dem arbetade vi fram strategi och process för att skapa Västanå Folk. Vi skapade förutsättningarna för samarbete, innehåll, finansiering och uppbyggnad av Västanå Folk i nära relation till teaterledningen. Nästa steg blev att skapa ytterligare en verksamhet. Unga Västanå blev en helt ny barn och ungdomsverksamhet på teatern finansierad av Allmänna arvsfonden. Genom att kontakter togs med Statens musikverk kunde finansiering ordnas så att en årligen återkommande folkmusikfestival – Västanå Folk Festival – skapats som en ny gren av Västanå Folk. Dessutom har vi bidragit till att skapa ett fördjupat samarbete med Karlstad Universitet kring konst och vetenskap. Det löpande utvecklingsarbetet finansieras av Region Värmland och Statens Kulturråd och målsättningen är att till 2018 ha permanentat Västanå Folks olika delar på teatern inklusive en hållbar långsiktig finansiering.


Utbyte mellan kontinenter

GoDown Arts Centre är en av de största oberoende kulturinstitutionerna i Afrika. Under flera år har vi varit engagerade i deras utvecklingsarbete. Vi har bidragit till att två nya verksamheter har startats: Projektet ”The Economy of Creativity” och stadsfestivalen ”Nai Ni Who?”. I arbetet har vi introducerat GoDown Arts Centre till flertal svenska aktörer som Arkitekturmuseet, Nätverkstan i Göteborg, Svenska institutet, White arkitekter och enskilda konstnärer. Samarbetet med Arkitekturmuseet resulterade i utställningen ”Vem är staden? Möten mellan Nairobi och Stockholm”. Vi bidrog till att utställningen hos Arkitekturmuseet och stadsfestivalen fick stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse. ”The Economy of Creativity” är idag en yrkesutbildning där bland annat The Kenya Polytechnic Univeristy College har medverkat.


Kultur och bistånd

Konstnärsnämnden hade i uppdrag från Regeringen att förbättra samverkan med bistånds- och kulturpolitikens aktörer. Under 2015 ledde TYP en arbetsgrupp med representanter från Konstnärsnämnden och Sida Partnership Forum, samlade in kunskap om områdena, organiserade möten och seminarier med nyckelpersoner. Målgruppen var ledande befattningshavare på myndighetsnivå och inkluderade även politiken (UD och Kulturdepartementet) samt fria aktörer.
Uppdraget resulterade bl.a. i Regeringens skrivelse Politik för global utveckling i genomförande av agenda 2030 där det skrivs att ”Regeringen ska i slutet av år 2017 t.ex. ha främjat förändringsaktörer för demokratisering och yttrandefrihet genom stöd för kulturutbyte med aktörer i utvecklingsländer och länder med bristande demokrati bl.a. genom samarbete med Sida, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden”.


https://vimeo.com/236570859/settings

Rapport för konstnärspolitiska utredningen, SOU

I arbetet med den konstnärspolitiskautredningen fanns behov av att ta fram särskilda analyser. TYP Kulturkapital anlitades för at kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande. Digitaliseringen av samhället har även förändrat villkoren för upphovsmän och utövare inom alla konstarter. Som konsumenter möter vi också musik, film, litteratur, bildkonst, m.m. på nya sätt, inte minst i våra mobiltelefoner. Hur påverkar detta i praktiken konstnärers möjligheter att verka? Vilka möjligheter och utmaningar står de inför när det gäller att få betalt för sina prestationer?

Läs rapporten här    Se seminariet från Alemadalen här


FOTO: Västanå Teater: Håkan Larsson, Konstnärsnämnden: Rickard Carlsson

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!